Maraton Psykoterapiaryhmä
Etusivu Perusajatukset Menetelmät Terapiaryhmä Terapeutti Koulutus
 
Ota yhteyttä
 
 

Transaktioanalyysi, TA

Transaktioanalyysi (TA) on sekä persoonallisuusteoria että henkilökohtaiseen kehittymiseen ja muutokseen tähtäävä psykoterapiamenetelmä. Transaktioanalyysin kehitti yhdysvaltalainen psykiatri Eric Berne (1910-1970) ja myöhemmin teorian kehittämistä ovat jatkaneet monet muut.

TA nojaa humanistiseen traditioon: ihmisen nähdään pyrkivän luonnostaan kohti terveyttä ja kasvua ja hänellä on luonnollinen pyrkimys elää harmoniassa itsensä ja toisten kanssa.

TA:n kolme filosofista periaatetta ovat: että ihmiset ovat eksistentiaalisella tasolla "OK"; että jokaisella on kyky ajatella; että ihmiset voivat päättää omasta kohtalostaan – ja että nämä (varhain lapsuudessa tehdyt) päätökset ovat muutettavissa.

TA on humanistinen psykoterapia, joka uskoo, että asiakas tietää parhaiten, mitä hän tahtoo ja että hänellä on voimavarat itsessään saada, mitä hän toivoo. Terapeutin rooli on edistää asiakkaan autonomiaa ja sisäistä paranemista. TA psykoterapian tavoite on voimaannuttaa asiakas saavuttamaan ja ylläpitämään autonomiaa – se on tietoisuutta, spontaanisuutta sekä kykyä läheisyyteen. Eli kyky tuntea, toimia ja elää tarkoituksenmukaisesti tässä ja nyt, vapaana rajoittavista ja joskus toimimattomista uskomuksista, tunteista ja toimintamalleista, jotka on omaksuttu aikaisemmin elämässä.

  Osallistu nyt transaktioanalyyttiseen psykoterapiaryhmään

Keskeisiä elementtejä TA psykoterapiassa ovat:
Sopimuksellisuus
TA painottaa sopimukseen perustuvaa yhteistyötä asiakkaan ja terapeutin välillä. Molemmat osapuolet sopivat ja selkeästi määrittelevät terapian kohteet ja menetelmät. Transaktioanalyytikko näkee ihmiset vastuullisina ja kykenevinä päättämään, mitä he haluavat elämässään.
Päätöksellinen malli
TA terapiassa ajatellaan, että ihminen voi muuttua ja tehdä uusia perustavanlaatuisia päätöksiä itsestään ja elämästään. Jokainen meistä tekee lapsuudessaan päätöksiä, miten käyttäytyä, ajatella ja tuntea. Nämä päätökset voivat syntyä enemmän henkiinjäämisen, hyväksynnän hakemisen ja turvallisuuden tarkoituksessa kuin itsensä toteuttamiseen tähtäävinä. Joskus nämä päätökset toimivat rajoittavasti aikuiselämässämme kaventaen mahdollisuuksiamme. Ne voivat ilmetä myös erilaisina tunne-elämän häiriöinä. TA terapiassa ajatellaan, että nämä varhaiset päätökset (käsikirjoitus) voidaan muuttaa. TA:n avulla asiakasta autetaan tulemaan tietoiseksi käsikirjoituksestaan, astumaan siitä ulos sekä tiedollisella että tunnetasolla tehtyjen uusien päätösten avulla ja elämään "tässä ja nyt".
TA kieli
Transaktioanalyysissa ihmiset nähdään vastuullisina ja kyvykkäinä käyttämään psykologista informaatiota ja oppimaan psykoterapeuttisesta prosessista. "Mystifikaatiota" vältetään. Terapian kieli on yksinkertaista ja helppoa ymmärtää.

TA:ssa kannustetaan avoimeen kommunikaatioon. Asiakasta kannustetaan oppimaan TA:sta. Näin asiakas voimaannutetaan ottamaan aktiivinen ja ajan tasalla oleva osapuoli hoitoprosessissaan.

Vaikka perus TA-sanasto on helppoa ja ymmärrettävää, se tarjoaa myös termejä kuvaamaan monimutkaisempia persoonallisuuden aspekteja. Nämä antavat asiakkaalle työvälineitä ymmärtää, mitä hän on tekemässä ja miten hän käyttää tätä ymmärrystä muutokseen. Tämä kognitiivinen rakenne sallii asiakkaan työskennellä aktiivisesti myös istuntojen välillä ja rohkaisee häntä ajattelemaan itse ilman terapeutin jatkuvaa apua.
Muutos
TA terapiassa korostetaan muutokseen pyrkimistä, ei pelkästään ymmärryksen lisäämistä. Ymmärrys on väline mitä käytetään muutoksen aktiivisessa prosessissa. Muutos sisältää päätöksen toimia toisin ja sen jälkeen toteuttaa se.

Keskeisiä välineitä transaktioanalyyttisessa psykoterapiassa ovat mm.:
Minätilojen (Vanhempi – Aikuinen – Lapsi) analysointi – persoonallisuuden rakenteen hahmottaminen
Transaktioiden tutkiminen – ihmisten välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen
Psykologisten pelien hahmottaminen – transaktioiden toistuvat sarjat
Käsikirjoituksen analysointi – varhaisten päätösten tietoisuuteen tuominen.

Erilaiset työskentelytavat
TA tarjoaa mahdollisuuden erilaisille työskentelytavoille terapeuttisessa suhteessa. Transaktioanalyysia käytetään niin yksilö- kuin ryhmäterapioissa, niin lyhyissä, enemmän ratkaisukeskeiseen tai kognitiiviseen suuntaan painottuvissa terapioissa kuin pidemmissä, enemmän terapiasuhdetta välineenä käyttävissä terapioissa.

Kuka voi hyötyä TA terapiasta?
TA terapia sopii kaikille, joilla on henkilökohtaisia ongelmia, ulottuen ajoittaisista ihmissuhde tai työongelmista vakaviin mielenterveyden häiriöihin.

Toisaalta ei tarvitse olla sairas tullakseen paremmin voivaksi. Myös kohtalaisen hyvin toimiva, tyytyväinen ihminen voi tulla terapiaan saadakseen elämältä enemmän mitä haluaa. Kukaan ei ole sataprosenttisesti vapaa käsikirjoituksestaan, riippumatta siitä kuinka onnellisen lapsuuden olisi elänyt. Useimmilla meistä on elämässämme alueita, joilla hankimme itsellemme ongelmia toimiessamme käsikirjoituksemme pohjalta. Jos on näin, voimme nähdä vaivan arvoiseksi mennä terapiaan ratkaisemaan nämä käsikirjoituskysymykset.


© Copyright 2006-2016 | Maraton psykoterapiaryhmä